Kde je Dereš?

Zväčšiť mapu Mapa areálu

Pokyny pre návštevníkov festivalu

Kyvadlová doprava:

Kyvadlovka bude jazdiť počas celého festivalu. Rozpis spojov bude včas uverejnený na webe.

Ambulancia a prvá pomoc:

Na festivale bude pristavená sanitka so zdravotníckym personálom na viditeľnom mieste. V prípade úrazu mimo dosahu festivalovej zdravotníckej služby (napr. v meste, na stanici, …) volajte 112 alebo vyhľadajte nemocnicu.

Akreditácie:

Na festival majú voľný vstup iba vopred riadne akreditovaní novinári. Akreditovať sa možno na adrese festival@deresopen.sk. Uzávierka je v stredu 17.8.2011 o 18.00 hod. Prideľovanie označení akreditovaným novinárom prebieha v predajnej búdke, nachádzajúcej sa pri vstupe na festival v označenom okienku AKREDITÁCIE. Pre autá s VIP návštevníkmi /účinkujúci, akreditovaní novinári, organizátori/ je V.I.P. parkovanie.

Hygiena:

V prírodnom areáli Dereš budú ekotoalety, sprchy a umývadlá s čistou vodou v blízkosti stanového tábora. Na pitie bude k dispozícii cisterna s pitnou vodou.

Camping:

Stanové mestečko bude rozdelené do sektorov, ktoré budú dopredu riadne vykolíkované. V blízkosti stanového tábora sa budú nachádzať ekotoalety, umývadlá a sprchy. Taktiež sa v stanovom tábore budú nachádzať smetné koše. Prosíme návštevníkov festivalu, aby odhadzovali odpadky práve do týchto smetných košov. V stanovom tábore je zakázané zakladať oheň. Zakladať oheň sa bude na miestach na to určených.

Fajčenie:

Prísny zákaz fajčenia sa týka uzavretých priestoroch festivalu. Vo všetkých otvorených priestoroch je fajčenie povolené. Žiadame fajčiarov aby ohorky neodhadzovali okolo seba a na zem ale zahasené do určených nádob.

Fotografovanie:

Tolerované sú neprofesionálne automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií je zakázané používať fotoaparáty s bleskom. Každý návštevník súhlasí s tým, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu boli bezplatne použité v akejkoľvek technickej úprave pre promovanie festivalu v budúcnosti.

Identifikácia:

Každý návštevník dostane po preukázaní sa platným lístkom náramok – identifikáciu návštevníka, ktorý mu bude založený na zápästie. Identifikáciou je potrebné sa preukázať pri vstupe na festival i pri vyzvaní v jeho priestoroch. Identifikáciu považujte za ceninu, pri strate opätovný vstup nie je umožnený, nová vydaná nebude. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu, vo vlastnom záujme preto svoje náramky neposkytujte iným osobám. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež identifikácie, resp. návratky je zodpovedný návštevník. Identifikácia je umiestnená na zápästí, iba vo zvláštnych prípadoch tomu môže byť inak (alergia, kožná choroba, …).

Občerstvenie:

Na festivale je zabezpečený dostatočný počet stánkov s občerstvením, a to s kompletným sortimentom jedál a nápojov (aj vegetariánskych). Z toho dôvodu nie je nutné, aby si návštevníci nosili vlastné občerstvenie. Na festivale platí zákaz vnášania sklených fliaš, sklených pohárov a nožov (z bezpečnostných dôvodov). Pre návštevníkov je pripravený dostatočný počet krytých stanov s občerstvením

Otvorenie:

Otvorenie stanového mestečka – štvrtok 16.00 hod., zatvorenie – nedeľa 16.00 hod. Celý festivalový areál sa otvára v piatok o 9.00 hod. Sobotňajšie lístky vstupujú do platnosti od 09.00 hod. Odchod návštevníkov v nedeľu, zatváranie jednotlivých festivalových priestorov 12.00 – 16.00 hod. Uzavretie areálu v nedeľu. o 16.00 hod.

Počasie:

Termín festivalu je zvolený zámerne ku koncu letných prázdnin. V tomto období prevažuje slnečné a hlavne stabilné počasie. Proti prípadnej nepriazni počasia je festival chránený zastrešením všetkých rozhodujúcich priestorov. Vzhľadom na zákaz vstupu do areálu s dáždnikom (z bezpečnostných dôvodov) odporúčame priniesť si pršiplášť prípadne gumenú nepremokavú obuv. Vzhľadom na predpokladaný dlhý pobyt na slnku odporúčame dostatočne sa chrániť pred prípadným úpalom (šiltovky, klobúky, krémy, pitný režim, …). Zabezpečenie dostatku pitnej vody na festivale je samozrejmosťou. Festival sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof. Aktuálne informácie o počasí nájdete na www.shmu.sk alebo www.meteo.sk

Zvieratá:

Do prírodného areálu Dereš majú prísny zákaz vstupu akékoľvek psy a domáce zvieratá.

Straty a nálezy:

V prírodnom areáli Dereš bude zriadená úschovňa, v ktorej sa budú nachádzať aj straty a nálezy. V prípade, že chcete nahlásiť stratu, je nutné poskytnúť presný popis stratenej veci a mať so sebou doklad totožnosti. Veci, ktoré v našich stratách a nálezoch po festivale ostanú, budú následne zverejnené na stránke festivalu.

Usporiadateľská služba:

Centrom usporiadateľskej služby je unimobunka s označením produkčný štáb. Zástupcovia usporiadateľskej služby sú osobitne označení. K usporiadateľom patria najmä: bezpečnostná služba – oblečenie s nápisom SECURITY a s identifikačným číslom, produkcia – farebné odlíšená identifikácia na zápästí + štítok s menom a fotografiou, zdravotníci – biely odev alebo uniforma. Záchrannej služby – viď ambulancia/prvá pomoc, brigádnici – farebné odlíšená identifikácia na zápästí a identifikačný odev označený s nápisom STAFF, dobrovoľníci – farebné odlíšená identifikácia, identifikačný odev.

Video:

Natáčanie na video, resp. iný formát (film, DV , DV Cam, Beta, …) je zakázané – okrem akreditovaných filmových štábov.

Vstup:

Každý návštevník obdrží po preukázaní sa platným lístkom alebo platbou na mieste identifikáciu návštevníka festivalu v podobe náramku. Identifikáciu zakladajú na zápästie usporiadatelia. Založenie na iné miesto je možné v prípade kožných ochorení alebo alergie na materiál identifikácie.

Zákazy:

Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu. Nie je dovolené vnášať magnetofóny, filmové kamery, videokamery (vrátane DV, DV Cam, Beta Cam, Super VHS, …) ani profesionálne fotoaparáty. Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov je prísne zakázané, a to i pre súkromnú potrebu. Výnimku tvoria plnoautomatické spotrebiteľské fotoaparáty, ktoré však nesmú byť použité na zhotovovanie fotografií z vystúpení interpretov. Určite na fotenie počas koncertov nepoužívajte blesk.

Zdravie:

Chráňte si svoje zdravie. Buďte ohľaduplní, spolupracujte so zdravotníkmi a s usporiadateľmi. Nehazardujte s látkami, ktoré sú zdraviu škodlivé, ktoré sú zakázané a ktorých zloženie vám nie je známe. Chráňte sa pred slnečným žiarením (pokrývky hlavy, pitný režim, krémy). Nezdržiavajte sa v blízkosti reprosústav dlhšiu dobu, môžu Vám poškodiť sluch. V prípade úrazu i v prípade podozrenia na zdravotné problémy (kohokoľvek, i neznámeho) kontaktujte zdravotníkov. Prajeme vám šťastný pobyt a návrat v zdraví.

Čo si zobrať:

Preukaz poistenca, občiansky preukaz, hygienické potreby, peniaze, veci na prespanie podľa vlastnej náročnosti, potrebné lieky. POZOR – možno sa zíde aj pršiplášť a gumená obuv, prípadne pokrývky hlavy podľa vlastného výberu – šiltovky, klobúky, šatky, … Čo si nezobrať – viď ZÁKAZY.

ZŤP a Deti:

Ľudia s preukazom ZŤP majú pri predložení preukazu 50 % zľavu pri zakúpení lístka na mieste. Sprevádzajúca osoba si lístok hradí v plnej sume. Deti do 12 rokov (vrátane) majú vstup zdarma. Vstup im bude umožnený len v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu a s dokladom o veku dieťaťa (ideálna je karta poistenca, ktorú by mal mať každý pri sebe).

Kúpanie v jazierku:

Kúpanie v jazierku v prírodnom areáli Dereš je počas festivalu prísne zakázané!!! Ak návštevník festivalu bude prichytený v zakázanom sektore, bude mu strhnutá identifikácia (náramok) a bude vyhostený z areálu.